สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโดนโกง ถูกเบี้ยวหนี้ ทำคุณคนไม่ขึ้น คนทั่วไปมักจะโทษว่าเป็นผลมาจากกรรมเก่า ซึ่งมีพราหมณ์มาถามพระพุทธเจ้าว่าสุขหรือทุกข์ในชีวิตของเราเกิดจากกรรมเก่าใช่หรือไม่ พระองค์ได้ทรงตอบว่า สุขหรือทุกข์ในชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว แต่มีเหตุเงื่อนไข 6 ตัวแปรด้วยกัน คือ กรรมเก่า ดินฟ้าอากาศ โรคภัยไข้เจ็บ และการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ให้เราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา พัฒนาตนในการที่จะทำกรรมดี ทำผลทำความดีให้เกิดได้ ใจเราก็จะเป็นสุขขึ้นมา


Timeline

[00:38] Q1: ถูกโกงหนี้ ถูกเบี้ยวหนี้ เป็นเรื่องของเก่ากรรมหรือไม่?
[05:38] ไม่ควรออกจากมรรคด้วยเหตุแห่งทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย
[10:14] การปล่อยเงินกู้ แล้วคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา บาปไหม?
[13:19] Q2: ทำบุญ (คุณ) กับคนไม่ขึ้น แก้กรรมได้หรือไม่
[19:45] Q3: มีการกล่าวถึงเรื่องการดู “ดวง” ไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือไม่?
[28:03] เรื่องของการสักยันต์
[33:33] ที่มาของศาลพระภูมิเจ้าที่
[37:25] ที่ลับนั้นไม่มี จึงต้องระวังรักษาความคิด
[39:41] ตัวอย่างสัมมาวาจาและมิจฉาวาจา
[46:30] ขึ้นอยู่กับเจตนาในการเบียดเบียน
[51:20] เจ้ากรรมนายเวรกับการไม่ผูกเวร