“ปฏิจจสมุปบาท” คือ ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ณ วิหารเชตวัน ถึงความหมายในแต่ละข้อ อุปมาอุปไมย และความเกี่ยวเนื่องกับอริยสัจสี่


Timeline

[01:42] สิ่งที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท
[14:06] ปฏิจจสมุปปันธรรม
[24:02] ยึดกายดีกว่ายึดจิต
[32:00] การขึ้นลงของน้ำทะเล / อาหาร 4 อย่าง (ความเป็นตัวตน)
[43:21] ปฏิจจ คือ อริยสัจ 4
[49:46] การก้าวลงสู่ครรภ์