“มีพราหมณ์ผู้นึง เขานั้นเอาศีรษะของตนถูไปถูมากับพื้นดิน ไถไปไถมาจนเลือดไหลนองเต็มศรีษะ”

ปัญญาอันเลิศล้ำย่อมทำคุณให้แก่บุคคล ยิ่งกว่าทรัพย์มหาสมบัติ ผู้ที่มีสติปัญญา คิดวางแผนไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีความไม่ประมาทในชีวิต ย่อมรักษาตนและคุ้มครองผู้อื่นได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญานั้น

อ่าน “อรรถกถา มโหสถชาดกพระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี”

ฟัง “มโหสถชาดก ตอนที่ 7: ยุทธศาสตร์การรบ”


Timeline
[01:42] ปรารภเรื่องของปํญญา
[05:42] อุบายปิดประตูน้ำ ข้าว ฟืน
[20:49] ทำธรรมยุทธ์
[31:13] แผนให้หนีไปด้วยความคิด
[34:12] ใช้อนุเกวัฏพราหมณ์เป็นไส้ศึก
[52:21] ข้อคิด บทสรุป