มนุษย์เรา ล้วนแต่ต้องการสิ่งที่ดีงาม เป็นมงคลแก่ชีวิตของตนทั้งสิ้น แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ามงคลคืออะไร และอะไรที่เป็นมงคล

มงคล 38 ประการนี้ เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายสูงสุด เมื่อเราน้อมเอามาปฏิบัติย่อมเป็นมงคลเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตน นำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ชีวิต

ฟัง “มงคลชีวิต 35 #จิตที่ไกลจากกิเลส”


Timeline

[09:31] สรุปมงคลชีวิต38 ประการ
[13:28] ฝึกตนให้เป็นคนดี โดยดูจากคนอื่น
[18:21] สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
[35:16] ปรับสภาพจิตใจ
[45:16] ศึกษาธรรมะเบื้องสูง
[52:42] ฝึกจิตให้พ้นจากกิเลส
[54:53] เห็นด้วยปัญญา