เวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงาน การใช้ชีวิต มีวิธีการรับมือ 5 วิธีด้วยกัน ดังนี้ 

  1. เปลี่ยนไปคิดในเรื่องที่จะทำให้สบายใจ 
  2. ละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทันที 
  3. นึกถึงเรื่องที่เป็นกุศล 
  4. มองต่างมุมในแง่ที่จะทำให้กุศลธรรม 
  5. อดทนอดกลั้น

Timeline

[02:33] ไต่ตามทาง | การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
[12:42] เทวตาภาษิตเรื่อง ให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสพระสัมพุทธมีผลมาก
[16:45] วิธีรับมือสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
[20:33] วิธีที่ 1 ให้เปลี่ยนไปคิดในเรื่องที่จะทำให้สบายใจ
[27:23] วิธีที่ 2 ให้ละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทันที ด้วยการเห็นโทษของมัน
[46:39] วิธีที่ 3 อย่าไปนึกถึงในเรื่องที่ทำให้เกิดอกุศล แต่ให้นึกถึงเรื่องที่เป็นกุศล
[49:41] วิธีที่ 4 ให้มองต่างมุมในแง่ที่จะทำให้กุศลธรรมมันเกิด
[55:10] วิธีที่ 5 ให้มีความอดทนอดกลั้น