ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตร ท่านพระอนุรุทธะได้ตั้งความปรารถนาไว้ในความเป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุ ได้ทำการบูชาด้วยประทีปอันโอฬารด้วยอธิษฐานว่า จงเป็นอุปนิสัย แก่ทิพยจักษุญาณ

ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี้ ท่านพระอนุรุทธะเกิดในศากยราชสกุล เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ผู้สุขุมาลชาติ แม้แต่คำว่า “ไม่มี” ก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินนับตั้งแต่ประสูติมา เมื่อเจริญวัยแล้ว ได้ออกบวชพร้อมกับพระเจ้าภัททิยศากยะ ภัคคุ อานนท์ กิมพิละ เทวทัต และอุบาลีซึ่งเป็นภูษามาลา

เมื่อบวชแล้ว ภายในพรรษาแรก พระอนุรุทธะได้สำเร็จทิพยจักษุญาณ ได้ตาทิพย์ หลังจากนั้นท่านได้เรียนกรรมฐานกับท่านพระสารีบุตร ต่อมาท่านได้ไปเจริญสมณธรรมในป่าปาจีนวังสทายวัน โดยตรึกมหาปุริสวิตก และได้บรรลุพระอรหัตผล

ท่านพระอนุรุทธะ ได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาค ให้เป็นเอตทัคคะในด้านเป็นผู้มีทิพยจักษุญาณ

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค

อ่าน “พระอนุรุทธะ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต-เอตทัคควรรค ข้อที่ 192


Timeline

[02:14] บุรพกรรมของท่านพระอนุรุทธะ
[07:05] เป็นพระราชโอรสผู้สุขุมาลชาติ
[10:07] ภายหลังเมื่อบวชแล้ว
[12:56] เรียนกรรมฐานจากท่านพระสารีบุตร
[20:50] ตรึกถึงมหาปุริสวิตก 8 ประการ
[27:53] เหตุให้เกิดข้อวินัยบัญญัติ “ห้ามภิกษุนอนร่ามชายคากับสตรี”
[30:14] ปฐมเหตุประเพณีการทอดผ้าบังสุกุล
[33:11] อนุรุทธสูตร
[40:32] ข้อคิดที่น่ายกย่องของท่านพระอนุรุทธะ