ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายไว้ถึงลักษณะของสัมมาทิฏฐิ ที่มีแม่แบบตามนัยยะของอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ อริยมรรค) โดยอธิบายไล่เรียงมาตามลำดับในแต่ละอาการของหลักปฏิจจสมุปบาท และประเด็นที่เมื่อได้ฟังแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ก็คือแนวทางการอธิบายที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายเอาไว้สุดจบที่อวิชชา โดยได้อธิบายต่อไปจนถึงอาสวะ ซึ่งทำให้มีความเห็นตรงโดยสัมมาทิฏฐิว่าอาสวะและอวิชชานั้นมีความเกี่ยวข้องกัน


Timeline

[02:18] สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ
[04:05] เรื่องอกุศลและกุศล – เรื่องอาหาร
[11:54] เรื่องสัจจะ – เรื่องชราและมรณะ
[20:30] เรื่องชาติ – เรื่องภพ
[26:21] เรื่องอุปาทาน – เรื่องตัณหา
[32:16] เรื่องเวทนา – เรื่องผัสสะ
[38:33] เรื่องอายตนะ – เรื่องนามรูป
[45:03] เรื่องวิญญาณ – เรื่องสังขาร
[51:30] เรื่องอวิชชา – เรื่องอาสวะ