พระพุทธเจ้าเปรียบการครองเรือนเหมือนการเข้าไปอยู่ในป่า ที่จะต้องเจอกับภัยอันตราย การออกจากเรือนเหมือนอยู่ที่โล่งกว้าง ดังนั้นการที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างเป็นสุข ไม่ตกเป็นเครื่องมือของมาร สมาชิกในครอบครัวต้องรักษาศีล 5” “มีพรหมวิหาร 4” อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา เช่น การกระทำบางอย่างไม่ผิดศีล แต่พูดให้เจ็บใจกัน ก็ให้มีสัมมาวาจา คำที่พูดออกมาไม่มีประโยชน์ ทำให้ผิดใจกัน พูดกระแทก มีอารมณ์ อย่าพูดดีกว่า ให้วางอุเบกขา เป็นต้น

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ไว้ใน “กินติสูตร” เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดความระลึกถึงกันให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน โดยทรงยกประเด็นในเรื่องของภิกษุมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บต่อกันไม่เชื่อถือกัน ไม่ยินดีต่อกันโดยพระองค์ทรงชี้แนะให้หาคนกลางเข้ามาเจรจาด้วยวิธีการประนีประนอม หรือโน้มน้าวใจที่เปี่ยมไปด้วยหลักของความเมตตากับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข


Timeline

[02:16] Q1 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
[13:57] ทิฐิที่ถูกต้องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร
[18:38] กินติสูตร
[20:43] จะนิ่งหรือจะพูด
[35:23] Q2 เมื่อผู้ใหญ่ไม่ยอมรับฟังเหตุผล
[40:30] ปิดช่องว่างระหว่างวัย
[48:45] สัตว์ทะเลนั้นมีมาก
[51:52] ควรทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน
[53:26] ว่าตามผู้มีอาวุโสมากกว่าและละความถูกใจความไม่ถูกใจให้ได้