นิสัย 22 อย่าง ที่เราไม่ควรมี ที่ดึงชีวิตของให้ต่ำลง

1. การไม่ยอมตื่น

2. บันเทิงเกินไป

3. ไม่เข้าหาบัณฑิต

4. แวดล้อมด้วยคนเทียมมิตร

5. อยู่กับศพ

6. ไม่เปิดทางน้ำเข้า

7. ไม่ปิดทางน้ำออก

8. ไม่รู้จักทำงบประมาณ

9. ไม่ฝังทรัพย์

10. ไม่จ่ายหนี้

11. ไม่ให้คนยืม

12. เติมเนื้อไม้ใหม่

13. มีตาเดียว

14. หวั่นไหวในโลกธรรม

15. คำนึงถึงแต่สิ่งที่ล่วงมาแล้ว

16. มุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

17. ไม่รับภาระ

18. ไม่สนทนาธรรมตามกาล

19. ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไร

20. คิดลบ

21. ตั้งเลท

22. ไม่รู้ประมาณในการบริโภค

ถ้าเราแก้นิสัยทั้ง 22 อย่างนี้ได้ จะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้า เจริญ เป็นมงคล


Timeline
[02:34] เห็นทางธรรม “ทิด”
[10:25] พุทธภาษิตเรื่อง “เหตุที่ทรงเริ่ดกว่าสัตว์สองเท้าอื่น”
[12:18] ปรับตัวแปรแก้สมการ “22 นิสัยแย่ๆ”
[58:14] สรุป