ให้เรามีธรรมะในจิตใจ รักษาจิตของเราด้วยธรรมะให้ได้ตลอดเวลา ดำเนินชีวิตไปด้วยสติ ระมัดระวังเพื่อไม่ก่อให้เกิดการสร้างบาป มีเมตตา กรุณา มุฑิตา เวลามีผัสสะอะไรเข้ามากระทบให้เราตั้งสติไว้ ไม่หลงไปตามกระแส ทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ ด้วยการรักษาศีล ทำการปฏิบัติบูชา ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่นไปได้ หนักก็จะเป็นเบา สุขอยู่แล้วก็จะสุขมากยิ่งขึ้น เป็นกำไรของชีวิต ทำให้ได้ตลอดเวลาทุกวัน ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตของเราไปได้ และมีผล คือ นิพพานเป็นที่สุดจบ


Timeline

[00:38] ข่าว 1 ของไหว้หน้าศาลพระพรหม ราคาสูงมาก
[05:45] อามิสบูชา เพื่อให้คนสบายใจ ไม่ใช่เพื่อเทพเจ้าเท่านั้น
[08:49] การให้แบบมีผู้รับ ได้บุญมากกว่า
[13:24] ข่าว 2 ตา และยาย พิการทางสายตา ใข้วิชานวดแผนไทยสู้ขีวิต
[19:45] ข่าว 3 กรรมลิขิต “สามี และภรรยา ออกตามหาป้า ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก”
[28:28] Q: ปีใหม่ / ตรุษจีน / การอวยพร ให้คนอื่น จะได้บุญไหม ?…ปิยวาจา
[36:50] ความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์
[38:15] ละตัณหา / อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์
[40:42] Q: การไป Post อะไร ในโลก online แบบไร้สาระ บาป ไหม ?….บาป
[44:52] Q: การสบถ ด้วยคำหยาบ บาป หรือไม่ ?…บาป เป็นอาสวะ ควรกำจัดออก
[46:52] Q: ถือศีลแปด ไม่กี่วันได้บุญหรือไม่…ได้
[51:40] Q: การบวช 7 วัน 15 วัน ได้บุญต่างกันไหม ? ….ดูจากการปฏิบัติ