Q: ควรจะพิจารณาเรื่องราวในอดีตอย่างไร ให้อยู่กับปัจจุบัน?

A: มีสติอยู่กับปัจจุบัน คือ จะคิดไปในอดีตหรืออนาคตให้มีสติไม่หลงไม่เพลินไปแต่ให้เป็นวิมังสา มีสติไตร่ตรองใคร่ครวญในเรื่องราวนั้นๆ จะช่วยลับปัญญาให้ไวขึ้น

Q: อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว จะปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีความสุข?

A: เราจะหาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระมันจะไม่ได้ แต่ให้เรามาหาสาระ (ความสุข) จาก ศีล สมาธิ และปัญญา

Q: การฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆ เป็นเหตุให้เจริญในธรรม?

A: การฟังให้มากซึ่งธรรมะเป็นเหตุให้ปัญญาเราเจริญ เป็นทางไปสู่อมตะ คือ นิพพาน

Q: เคยคิดฆ่าตัวตาย แต่กลัว

A: หิริโอตตัปปะ ความละอายกลัวต่อบาปเป็นความกลัวชนิดที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ควรมี

Q: การบูชาพระปัจเจกพุทโธควรสวดบทบูชาใด?

A: พระปัจเจกพุทโธกำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ในกาลข้างหน้า จะใช้บทสวดสรรเสริญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็ได้เหมือนกัน

Q: ในสมัยพุทธกาล คนบรรลุธรรมได้ไวและมีมาก แล้วในปัจจุบันนี้จะบรรลุธรรมได้ไหม?

A: ในปัจจุบันคำสอนยังมีอยู่ ให้เรามั่นใจที่จะปฎิบัติตามก็จะบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน

Q: กราบขอพรวันเกิดจากพระอาจารย์

A: ให้ระลึกถึงคุณของพ่อแม่ ให้ตั้งใจทำความดีเพื่อให้มีกุศลสืบเนื่องต่อไปได้

Q: เป็นอุบาสกยังไม่บวชจะเจริญในธรรมได้ไหม?

A: พุทธบริษัท 4 ให้มีธรรม คือ คารวะ6

Q: เจอมรสุมชีวิตหรือความเจ็บป่วยจะวางจิตอย่างไร?

A: ให้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเทวฑูตที่มาเตือนให้เราเร่งทำความดี


Timeline
[03:50] การมีสติอยู่กับปัจจุบัน
[12:05] ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีความสุข
[13:20] การฟังธรรมะทำให้เจริญในธรรม
[23:55] ความกลัวชนิดที่เป็นกุศล
[27:15] การบูชาพระปัจเจกพุทโธ
[33:05] การบรรลุธรรมในปัจจุบัน
[41:18] ขอพรวันเกิด
[50:17] พุทธบริษัท 4
[54:35] เจอมรสุมการเจ็บป่วย