เตมิยราชกุมาร พระราชโอรสของพระราชาผู้ครองนครพาราณสี เมื่อพระกุมารถือกำเนิดก็แสร้งทำเป็นคนง่อย เป็นคนหูหนวก และเป็นใบ้ แม้จะถูกทดสอบอย่างไรก็ไม่แสดงอาการให้ปรากฏ เหล่าพราหมณ์ต่างทูลทำนายว่าพระกุมารเป็นคนกาลกิณี หากให้อยู่ในพระราชวังจะมีภัยเกิดขึ้น พระราชาจึงตรัสสั่งให้นำพระกุมารไปฝังเสียที่ป่า โดยมอบให้นายสุนันทสารถีรถม้าบรรทุกพระกุมารไป ในขณะที่กำลังขุดหลุมเพื่อฝังพระกุมารในป่า พระองค์ทรงแสดงให้นายสารถีที่กำลังเร่งขุดหลุมฝังพระองค์เห็นว่า พระองค์ไม่ได้พิการแต่อย่างใดเลย และทรงกล่าวกับนายสุนันทว่า “หากท่านฝังเราเสียในป่า ท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม บุคคลนั่ง หรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนลามก พระราชาเป็นเหมือนต้นไม้ เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงา ถ้าท่านฝังเราเสียในป่า ท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม”

อ่าน “อรรถกถา เตมิยชาดกว่าด้วย พระเจ้าเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี”


Timeline
[00:47] นิทานพรรณนา “ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร”
[07:28] เตมิยชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
[22:46] เมตตานิสังสคาถาปาฐะ ว่าด้วยอานิสงส์ของการไม่ประทุษร้ายมิตร
[32:17] อธิบายอรรถกถา ด้วยเรื่องสังกิจจสามเณร
[36:22] อธิบายอรรถกถา ด้วยเรื่องโชติกเศรษฐี
[41:13] อธิบายอรรถกถา ด้วยเรื่องของจิตตคฤหบดี
[43:31] อธิบายอรรถกถา ด้วยเรื่องของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
[48:20] อธิบายอรรถกถา ด้วยเรื่องจุลปทุมชาดก
[51:15] อธิบายอรรถกถา ด้วยเรื่องโจรเข้าเรือนของมารดาพระโสณเถระในเรือนตระกูล