ถ้าต้องยอมรับ หรือปฏิเสธอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่ไม่ควรมี คือ “ความลำเอียง” เพราะ “อคติ 4 ” รัก (ฉันทาคติ) โกรธ/ขัดเคือง (โทสาคติ) หลง (โมหาคติ) และกลัว (ภยาคติ) เพราะถ้าเราทำอะไรด้วยอำนาจของ 4 อย่างนี้ จะทำให้มีราคะโทสะโมหะ เกิดขึ้นในจิตใจ จะมีความผิดพลาด และเสียใจในภายหลังได้

แต่ให้พิจารณาเข้ามาในทางมรรค 8 เช่น เรื่องเงินทอง ให้พิจารณาถึงเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์ การจะทำอะไรไปที่ไหน ให้พิจารณาถึงกุศลอกุศลที่จะเกิดขึ้น ส่วนเรื่องการงาน ให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยอิทธิบาท 4 เราจะรู้ว่าเราต้องการอะไร มีทิศทางการดำเนินไปอย่างไร และที่สำคัญที่ต้องเข้าใจ คือ “โลกนี้มีทั้งสุขและทุกข์พอๆ กัน สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง ให้เราตั้งไว้ในกุศลธรรมความดี อย่ามีความเสียใจที่เป็นอกุศลเมื่อไม่สำเร็จ หรืออย่าเหลิงเพลิดเพลินไปตามความสำเร็จที่เกิดขึ้น”


Timeline
[05:36] ประเด็น | เป็นคนขี้เกรงใจ ปฏิเสธไม่เป็น จะพิจารณาอย่างไร
[10:25] อคติ 4 สิ่งที่ไม่ควรมี ถ้าจะยอมรับหรือปฏิเสธอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง
[19:21] หลักในการพิจารณาที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ให้มาตามทางมรรค 8
[25:11] ให้พิจารณาถึงกุศลอกุศลที่จะเกิดขึ้น
[38:30] ตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยอิทธิบาท 4
[43:22] สำเร็จ ไม่สำเร็จ ก็ไม่เสียใจ แต่ให้ตั้งอยู่ในกุศล
[49:02] เพื่อนหัวประจบ เพื่อนแนะประโยชน์
[52:21] เข้าใจ “โลกธรรม 8” อย่าเหลิงเพลินไปตามความสำเร็จที่เกิดขึ้น
[57:03] สรุป