มีพรานป่าชื่อ สุระ เที่ยวออกหาของป่าเพื่อนำไปขาย เขาพบต้นไม้ใหญ่ตรงกลางมีโพรงที่เต็มไปด้วยน้ำ และลูกไม้ รวมทั้งข้าวสาลีที่นกทำหล่นไว้ เมื่อฝูงนกกระหายน้ำมักบินมากินน้ำที่โพรงไม้นี้ แล้วมีอาการมึนเมา พรานสุระเห็นก็เกิดสงสัย จึงลองดื่มกินน้ำนั้น เขานำน้ำนั้นไปถวายพระราชา เมื่อทรงเสวยก็เกิดติดใจในรส ราชา ข้าราชการ และชาวเมือง ต่างพากันดื่มกินสุราจนมัวเมาไม่ใยดีในการงาน เมื่อเห็นว่าชาวเมืองไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อสุราของตน พรานป่าจึงนำไปขายที่เมืองอื่น ไม่นานเมืองที่สุราไปถึงก็พังพินาศ

จนมาถึงเมืองสาวัตถี ท้าวสักกะเทวาราชจึงจำแลงกายเป็นพราหมณ์ ถือหม้อที่เต็มไปด้วยสุรา และแสดงโทษของการดื่มสุรา เมื่อได้ยินดังนั้นราชา และประชาชนต่างสมาทานศีล บริจาคทาน เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า เหตุจากรู้โทษของสุราเมรัยที่เป็นประตูสู่อบาย

อ่าน “อรรถกถา กุมภชาดกว่าด้วย โทษของสุรา”

อ่าน “เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก [๑๒๖]”

อ่าน “เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา [๑๑๘]”


Timeline
[00:30] นิทานพรรณนา “สุราเมรัย ประตูสู่อบาย”
[03:42] กุมภชาดก ว่าด้วยโทษของสุรา
[44:21] บุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก หมดตัวเพราะอบายมุข
[55:38] หญิงสหายของนางวิสาขา คิดหาอุบายดื่มสุรา