Q: อุทิศบุญที่เกิดจากการฟังธรรมให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ ท่านจะได้รับหรือไม่?

A: บุญเกิดจากได้จากหลายอย่าง ทั้งเกิดจาก ทาน ศีล ภาวนา การประพฤติอ่อนน้อม การช่วยคนอื่นด้วยแรงกาย การอนุโมทนาบุญ การแบ่งส่วนความดีให้คนอื่น การฟังธรรม การสอนธรรมะให้คนอื่น และการทำความเห็นให้ตรง / ในส่วนของบุญที่เกิดจากการฟัง ผู้ฟังจะเป็นผู้ได้บุญ ส่วนผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะไม่ได้บุญในส่วนนี้ แต่หากผู้ให้ทำบุญแล้วแผ่เมตตาให้กับบิดา มารดาผู้ล่วงลับ ท่านก็จะได้รับบุญในส่วนนี้

Q: การแผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบเรา จะทำให้ความรู้สึกที่ไม่ดี กลับมาดีได้หรือไม่?

A: เมื่อเราแผ่เมตตาให้เขา เขาจะรับกระแสแห่งความเมตตานี้ได้แน่นอน ให้เราตั้งจิต มีสติสัมปชัญญะ มีอุเบกขา รักษาจิตเราให้ดี

Q: อย่าเมาบุญ แต่ให้เหนือบุญ เหนือบาป?

A: คืออย่าสับสนว่าบุญจะรักษาเราได้ตลอด อย่าเข้าใจผิด เพราะถ้าเราเมาบุญ คิดว่าบุญนี้ของเรา เราจะวางไม่ได้ หากเราเข้าใจถูก มี “ทิฏฐุชุกัมม์” เห็นให้ตรง เข้าใจความจริงที่ว่า บุญก็ไม่เที่ยง สภาวะที่เราคิดว่าเที่ยงแท้ก็ไม่เที่ยง เราจะวางได้ อยู่เหนือบุญ เหนือบาปได้ คือ โลกุตระธรรม เข้าสู่นิพพาน

Q: เมื่อมีคนมาทำไม่ดีกับเรา เราจะไม่คิดชั่วหรือทำไม่ดีเหมือนเขา

A: นี่เป็นกระแสของมาร มาตัดล้างความดี เราต้องมีสติสัมปชัญญะ รักษาอุเบกขา อดทนต่อผัสสะด้วยสติสัมปชัญญะ ท่านเปรียบดัง ถ้ามีคนมาที่บ้าน นำของมาให้ ของนั้นจะเป็นของใคร ก็ต้องเป็นของคนที่นำมา


Timeline
[03:40] อุทิศบุญที่เกิดจากการฟังธรรมให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ ท่านจะได้รับหรือไม่?
[35:38] การแผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบเรา จะทำให้ความรู้สึกที่ไม่ดี กลับมาดีได้หรือไม่?
[48:52] อย่าเมาบุญ แต่ให้เหนือบุญ เหนือบาป?
[52:51] เมื่อมีคนมาทำไม่ดีกับเรา เราจะไม่ยอมให้เราคิดชั่วหรือทำไม่ดีเหมือนเขา