ปรากฎการณ์พยับแดด “เหมือนจะใช่ แต่จริงๆ หาสาระไม่เจอ หาแก่นสารไม่ได้” เรื่องความเชื่อต่างๆ เราต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ดี เปรียบเทียบในคำสอน อันไหนลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ ก็ทิ้งไป อันไหนลงกันได้เข้ากันได้ ก็รับมาทำ

“ความดีหรือความชั่วของเรา จะมีหรือจะไม่มี ดวงดาวไม่ได้จะทำอะไรได้ แต่จะดีหรือจะชั่ว อยู่ที่การกระทำของเรา” “บุญจากการให้ต้องประกอบด้วยเจตนา บุญเกิดตั้งแต่ตอนที่ตั้งเจตนา เมื่อให้ไปแล้วก็ได้บุญต่อเนื่อง” ให้มีกำลังใจ ‘โสตาปัตติยังคะ 4’ คือ ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ศรัทธาในสิ่งที่ดีปฏิบัติได้จริงของพระธรรม ศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ และศรัทธา คือ มั่นใจในศีลของเรา มี “สัมมา คือ ความดี” ในครอบครัว ไล่ไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 รักษาธรรมะในครอบครัวให้ดี เราจะเป็น Smart Family ครอบครัวคุณภาพ มีเมตตากรุณา และปัญญา ไม่ใช้อาชญา ไม่ใช้ศาสตราในการที่ครูจะสอนลูกศิษย์ให้ประพฤติตามเป็นคนดี สังคมไทยก็จะมีความมั่นคง ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองไปได้


Timeline
[01:51] Q. บริจาคร่างกายหรืออวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้ผู้อื่น จะได้บุญในทางพุทธศาสนาอย่างไร
[11:45] Q. จันทรุปราคาในวันลอยกระทง
[22:33] Q. เมื่อป่วยเป็นโรคที่รักษาได้ยาก จะนำพุทธศาสนามาช่วยได้อย่างไร
[30:31] Q. รัฐบาลกำหนดให้ ‘นาค’ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย
[39:17] Q. ‘Smart Family’ หนึ่งในหัวข้อหารือเชิงนโยบายการประชุม APEC
[50:36] Q. พ่อแม่จะสั่งสอนเด็กเชื่อในคำสั่งสอนที่ดีได้อย่างไร
[54:48] Q. ครูจะสอนนักเรียนสมัยนี้ได้อย่างไร