มีนางเปรตตนหนึ่ง เวลาเช้าคลอดบุตร 7 ตน เวลาเย็นคลอดอีก 7 ตน แล้วนางก็กลืนกินบุตรของตนเองทั้งหมด แต่ก็ไม่อาจบรรเทาความหิวของนางได้ หัวใจของนางมีแต่ความเร่าร้อนเพราะความโหยหิว เหมือนถูกเผาด้วยไฟอันร้อนหาความเย็นใจไม่มีเลย เหตุจากวิบากแห่งกรรมที่นางนั้นกระทำบาปไว้ ด้วยมีใจประทุษร้ายต่อผู้อื่น และกล่าวมุสาวาทอย่างแรง

อ่าน “อรรถกถาปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ”

อ่าน “อรรถกถาติโรกุฑฑสูตร”

อ่าน “สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ”


Timeline
[00:53] นิทานพรรณา “เปรตวิสัย”
[10:06] ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ ว่าด้วยการทำบุญอุทิศให้เปรต
[18:41] ที่มาแห่งคาถา อรรถกถาติโรกุฑฑสูตร
[50:54] สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ ว่าด้วยนางเปรตเปลือยกายมีกลิ่นเหม็น