“คนคิดมากคิดน้อยไม่เป็นไร แต่คิดแล้วๆ จะสามารถให้เกิดประโยชน์ ป้องกันโทษที่จะเกิดได้ไหม และจะหาประโยชน์จากความคิดของเราได้หรือไม่” แล้วอะไรคือความคิด ด้วยสภาวะของความเป็นมนุษย์ ระบบสมองจึงมีความซับซ้อน ทำให้คิดอะไรได้ซับซ้อน ซึ่งสมองไม่ใช่จิต สมองเป็นแค่เครื่องมือสำหรับการคิด

‘จิต’ มีสภาวะของการสั่งสม แล้วอะไรที่ทำให้เราแยกแยะได้ว่า “อันนี้ควรคิด อันนี้ไม่ควรคิด อารมณ์อะไรที่เราควรเสพ หรือไม่ควรเสพ” นั่นคือ สติ และปัญญา ซึ่งถ้าไม่มีสติ ปัญญา สะสมไว้ จิตของเรา ก็จะไปตามอารมณ์เหมือนสัตว์ป่าที่ฝึกไม่ได้ จะมีสติมีปัญญาได้ ต้องอาศัยสมาธิ มีศีลเป็นพื้นฐาน ประกอบกับความเพียรแล้ว “จิตเราทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์ ฝึกได้แน่นอน”


Timeline
[04:58] ช่วงไต่ตามทาง | การต่อสู้กับความกลัวในการนอนคนเดียวง
[16:52] พุทธภาษิตเรื่อง “ทรงเป็นศัลยแพทย์
[18:16] ช่วงปรับตัวแปรฯ | เข้าใจเรื่องความคิด เน้นเรื่องจิตใจที่เป็นนามธรรม
[25:11] เจาะลึกในความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะระบบสมอง ที่ไม่ใช่จิต
[33:20] วิญญาณเป็นตัวเชื่อม เกิดเป็นผัสสะ
[35:59] ระบบความคิด: ผัสสะ ปรุงแต่ง อารมณ์
[46:06] การสะสมเหตุ-ผล ตรงนี้ คือ จิต
[47:05] ประเด็นที่สำคัญที่สุดในที่นี้