Q: ตำนานของวิเศษในพระพุทธศาสนา

A: เมื่อเราได้ยินสิ่งใดมา อย่าพึ่งเชื่อ ให้จำ และฟังไว้ แล้วนำไปเทียบเคียงกับพระสูตร หากตรงกัน ให้จดจำคำนั้นไว้ หากไม่ตรงกันให้ละทิ้งเสีย/ของวิเศษที่กล่าวถึง คือ

1. ดวงตาพญายม มาจากที่ท่านจะไต่สวน เรื่องเทวทูต แล้วมีการขยายเติมเข้าไป ว่าสามารถเห็นว่าใครทำกรรมดี กรรมชั่วอะไรมา ซึ่ง การที่สัตว์จะไปสวรรค์ หรือตกนรกนั้น นั่นเป็นกรรมของเขาอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าจะผ่านพญายมทั้งหมด

2. กระบองท้าวเวสสุวรรณ มีในพระสูตรทีฆนิกาย อธิบายลักษณะของกระบอง

3. ผ้าโพกหัวของอาฬวกยักษ์ จะพูดถึงในบทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุง) ช่วงของการได้ชัยชนะของพระพุทธเจ้าจากอาฬวกยักษ์ ผ้าโพกหัวนี้ เมื่อขว้างไปตรงไหน ตรงนั้นจะไหม้ไปทั้งหมด ไม่สามารถเพาะปลูกได้

4. วชิราวุธของพระอินทร์ มีในพระสูตรสัจจกนิครนถ์ อยู่ในชัยมงคลถาคา จะปรากฏออกมาตอนที่จะไปช่วยพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมในบางครั้งบางคราว

5. กงจักรพระนารายณ์ ในที่นี้หมายถึง “จักรแก้ว” ผู้ที่จะครอบครองได้ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และจะมีรัตนะ 7 อย่าง ฤทธิ์ 4 อย่าง จะได้มาด้วยบุญญาธิการ ได้โดยตำแหน่ง ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะไปเอามาได้

Q: วัตรบท 7?

A: คือ ธรรมะที่จะทำให้เป็นพระอินทร์ ประกอบด้วย การกระทำสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิต คือ เลี้ยงดูบิดามารดา, เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล, มีคำพูดอ่อนหวาน, ไม่พูดส่อเสียด พูดสมานสามัคคี, ไม่ตระหนี่ ชอบแบ่งปัน, มีวาจาสัตย์และเป็นผู้ไม่โกรธ

Q: บุญที่เกิดจากการฟังธรรม สามารถอุทิศให้มารดาที่ล่วงลับไปแล้ว ท่านจะได้รับหรือไม่?

A: ได้แน่นอน/ลักษณะของบุญที่เกิดจากการภาวนา ผู้รับอนุโมทนา ก็รับบุญได้

Q: เกร็ดความรู้เรื่อง พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ที่พระใช้สวดในพิธีงานศพ

A: นิยม สวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ เพราะเป็นเนื้อหาธรรมะล้วนๆ 1. ธัมมสังคณี กล่าวถึง กุศลธรรม อกุศลธรรม 2. วิภังค์ อธิบายขันธ์ห้า 3. ธาตุกถา อธิบายการสงเคราะห์กันของธาตุ 4. ปุคคลบัญญัติ บัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับบุคคล 5. กถาวัตถุ เป็นลักษณะถาม-ตอบ 6. ยมก คือ ธรรมะที่จะยกขึ้นเป็นคู่เปรียบเทียบ 7. ปัฏฐาน แสดงความสัมพันธ์ เป็นเหตุ เงื่อนไข ปัจจัย


Timeline
[05:35] ตำนานของวิเศษในพระพุทธศาสนา
[27:23] วัตรบท 7
[41:53] บุญที่เกิดจากการฟังธรรม สามารถอุทิศให้มารดาที่ล่วงลับไปแล้ว ท่านจะได้รับหรือไม่?
[46:45] เกร็ดความรู้เรื่อง พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ที่พระใช้สวดในพิธีงานศพ