“…ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงเป็นผู้มีสติ อยู่อย่างมีสัมปชัญญะเถิด…”

ฝึกจิตให้มีสติ สัมปชัญญะ โดยเจริญอานาปานสติ เริ่มจากตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก สังเกตดูลมเฉยๆ คือ พิจารณาเห็นกายในกาย ขณะเดียวกันมีการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รวมถึงธรรมารมณ์ ความคิดในช่องทางใจ จิตไม่เพลินไปกับผัสสะที่มากระทบ จิตเพียงรับรู้เฉยๆ ไม่ไปปรุงแต่ง จึงไม่เกิดอารมณ์สุข อารมณ์ทุกข์ คือ มีสติ เกิดการแยกแยะ สัมปชัญญะก็จะตามมา คือ ความรู้ตัวรอบคอบในเรื่องที่เราคิด ในสิ่งที่เราทำ ในทุกอิริยาบถที่เราอยู่ นั่นคือ เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย จิตเพียงรับรู้เฉยๆ ไม่มีอารมณ์ติดไปในงานนั้นๆ

ทุกความคิด ทุกการงาน ทุกคำพูด ทุกอิริยาบถ ทุกที่ที่เราไป ทุกงานที่เราทำ จึงเป็นการภาวนาได้

ฝึกบ่อยๆ จะเป็นการภาวนาในทุกๆ ที่ได้ เพราะมีสติสัมปชัญญะ


Timeline
[01:10] ฝึกปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะ
[03:06] พิจารณาเห็น กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม
[06:18] ตั้งสัมปชัญญะผ่านอานาปานสติ
[29:54] รู้เฉยๆ กับการระลึกรู้
[31:21] สติอยู่ตรงไหนสัมปชัญญะก็อยู่ตรงนั้น
[44:30] การฝึกสมาธิไม่ใช่แค่ในรูปแบบ
[47:09] รู้เฉยๆแบบมีสัมปชัญญะ มีสติเรื่องที่คิดจะเป็นแค่สัญญา
[59:30] ทุกความคิดเป็นการภาวนาได้