ถ้าร่างกายเราแก่ไปๆ จิตใจที่เชื่อมอยู่กับกาย มีสมอง มีแขนขา เราจะรักษาสมองอย่างไรให้มันแก่ไปตามร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ด้วยตัวแปรที่เป็นทวาร 3 อย่าง คือ กาย วาจา ใจ

ปรุงแต่งทางกาย: ด้วยการนอนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย กินพออิ่ม มีการจัดระเบียบในชีวิต

ปรุงแต่งทางวาจา: ด้วยการฝึกอ่านออกเสียง พูดตามภาพที่คิด ฝึกตั้งคำถาม ฝึกฟังคนอื่นพูด ฝึกชมคนอื่น

ปรุงแต่งทางใจ: ด้วยการเขียนปรับความคิด ฝึกคิดวางแผน คิดเรื่องสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ฝึกสมาธิ และฟังเทศน์บ้าง

“ฝึกสมองให้คม” สมองควบคุมร่างกาย แต่จิตควบคุมสมองอีกที ดังนั้นถ้าฝึกสังเกตโดยไม่ส่งจิตออกนอก แต่รักษาจิตด้วยสมาธิ คอยสังเกตดู จะช่วยพัฒนาสมองได้ เมื่อสมองยังดี จิตใจที่ดีมีกุศลธรรม ด้วยบุญกุศลที่เราสะสมไว้ กายและใจเราจะให้เกิดเป็นผลดีได้


Timeline
[03:17] เกริ่นนำ
[05:20] ช่วงไต่ตามทาง | หวนนึกถึงความดีที่เคยทำ
[16:47] พุทธภาษิต | ทรงเป็นผู้สอนที่เลิศที่สุด
[18:52] ช่วงปรับตัวแปรฯ | “อยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่” ด้วยกายกับใจที่ล็อคกันด้วยระบบของกรรมและวิญญาณ
[23:10] ปรับตัวแปรด้วยทวาร 3 คือ กาย วาจา ใจ
[23:34] 1. การปรุงแต่งทางกาย
[27:40] การจัดระเบียบในชีวิต
[33:42] 2. การปรุงแต่งทางวาจา
[47:34] 3. การปรุงแต่งทางจิต