ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก การฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก

ความน้อย ความยากนี้ให้เห็นด้วยสติ ด้วยปัญญา อย่าไปยึดถือในสิ่งที่มีค่าน้อย คืออย่าไปยึดกาย อย่าไปยึดจิต,

ให้เห็นด้วยปัญญาในความเป็นของน้อยของชีวิต ปัญญานั้นจึงมีค่ามาก, ให้เห็นความไม่เที่ยง เป็นสรณะ, เห็นอุเบกขา หรือ ศีล เป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งเพื่อภาวนา พัฒนาจิตให้เจริญขึ้นเพื่อให้เห็นอริยสัจสี่ เห็นมรรคมีองค์แปด เห็นศีล สมาธิ ปัญญาและวิมุตติ

ปฎิบัติธรรมสมควรแห่งธรรม พัฒนาเป็นอริยบุคคล ทางดำเนินนั้นจะเป็นทางที่ไปสู่พระนิพพานคือดับเย็น


Timeline
[00:01] เพราะน้อยจึงมีค่ามาก ผ่านพุทธานุสสติ
[17:22] สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก
[28:49] ความเป็นอยู่ของชีวิตเป็นของยาก
[34:05] การเกิดขึ้นของพุทโธเป็นของยาก
[37:21] การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก แต่ยากขนาดนี้ก็ปรากฏขึ้น ใครจะเชื่อนอกจากผู้อันมีบทอันตนเห็นแล้ว
[41:11] เมื่อน้อยจึงต้องหาทางออกด้วยปัญญา รู้คุณของชีวิต ปฏิบัติตามมรรคเป็นอริยบุคคล
[55:09] ผู้ที่มีที่เกาะจะเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาจากการพัฒนา