คาถาอันเป็นทางไปสู่ความประเสริฐ คือ ลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง ญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์ 8 เป็นทางอันเกษม   

ทุกเส้นทางที่เราเดินไป ถ้ามีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง อยู่ในจิตใจของเราแล้ว การเดินทางนั้นปลอดภัยแน่นอน

อ่าน “เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๑๖๒]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ ๑๕

Timeline
[00:27] เจริญอานาปานสติ
[14:08] อโรคยาปรมา ลาภา
[27:56] สันตุฏฐีปรมัง ธนัง
[37:10] วิสาสะปรมา ญาติ
[44:19] นิพพานัง ปรมัง สุขัง
[50:34] ทางอันเกษม