เมื่อเจอเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เราจะโกรธจะไม่พอใจ กลายเป็นยักษ์ทันที จิตใจหมุนไปวันหนึ่ง ๆ เดี๋ยวเป็นเทวดา เป็นยักษ์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์นรก อย่างน่วม! กลับบ้านเจอครอบครัวกลับเป็นคน วนไปวนมาอย่างนี้ แล้วจะครองเรือนรอดได้อย่างไร 

มันจึงยาก แต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ ทางออกมีอยู่ นั่นคือ “ฆราวาสธรรม” ธรรมะสี่อย่างของผู้ครองเรือนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับอาฬวกยักษ์ สามารถเปลี่ยนจากยักษ์กินคน เป็นยักษ์ช่วยคนที่มีศีล และเมื่อเราทำจริง ทำได้ปฏิบัติได้แล้ว จะได้ผลที่ยิ่งไปกว่า มีกำไรสองต่อ เป็นคนจริงใจคนดีที่มีสรณะมีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่ง และยังสามารถเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้อีกด้วย

#64-1u38