“ตัวเรา” รักษาตัวเราให้พ้นจากภัยในวัฏฏะ เป็นผู้ที่ผาสุกได้

ฟังข่าวรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสังคมแล้ว ให้นำมาเทียบเคียงแง่มุมกับหลักธรรมในทางคำสอน เห็นเป็นเทวทูตเตือนให้เราทำดี ที่สำคัญ “ตัวเราจะสุขหรือจะทุกข์ ไม่ควรจะขึ้นอยู่กับผู้อื่นว่าเขาจะต้องทำสิ่งนี้ พูดสิ่งนี้ หรือเป็นแบบนี้ เราถึงจะสุขหรือทำให้เราเป็นทุกข์ แต่เราควรจะมีจิตใจที่มั่นคง” และแยกแยะว่าสิ่งไหนดีกว่ามีความสุขมากกว่า ก็เดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็จะไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้น 

#64-1u37