ธรรมอันวิสุทธิ 7 ประการ เป็นปัจจัยส่งต่อ ๆ กัน ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน เปรียบประดุจรถ 7 ผลัดส่งต่อกันเพื่อให้บุคคลถึงที่หมายโดยสวัสดี เกิดเป็นความสะอาดหมดจด บริสุทธิ์ และปราศจากกิเลส อันเป็นไปในทางกาย จิต และปัญญา

Timeline
[01:20] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสติ
[13:54] อุปมา รถ 7 ผลัด
[21:53] จิตตวิสุทธิ
[31:32] ทิฏฐิวิสุทธิ
[35:07] กังขาวิตรณวิสุทธิ
[40:08] มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
[45:27] ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
[47:47] ญาณทัสสนวิสุทธิ