ในวัน ๆ หนึ่ง เดือน ๆ หนึ่ง ปี ๆ หนึ่ง ทศวรรษหนึ่ง คุณวนอยู่กับอะไร ถ้าหมุนไป ๆ กับ 4 เรื่องนี้ ถึงพร้อมแล้ว ซึ่งเหตุที่ทำให้ถึงความเป็นใหญ่ ถึงความเจริญ ถึงโภคทรัพย์ จะรักษาธัมมะที่ประกอบไปด้วยสัมมาอาชีวะ รักษาจิตของเราให้ดีได้อย่างไร 

อยู่ในถิ่นที่ดี คบคนดี ตั้งตนไว้ชอบ สร้างบุญทำความดีไว้ และผูกมิตรกับบุคคลอื่น มีการให้สิ่งของ พูดดี ๆ กัน ประพฤติประโยชน์กัน วางตนเสมอกัน ดีต่อกันทั้งกายวาจาใจ แบ่งจ่ายงบประมาณในสี่ส่วน ส่วนที่สามเอาไว้แบ่งปัน ไม่พูดทิ่มแทง วาจาสร้างมิตรก็ได้สร้างศัตรูก็ได้ อย่าคิดไม่ดีคิดสมน้ำหน้า แต่คิดด้วยอุเบกขาบ้างกรุณาบ้าง เมตตาอย่างไม่มีประมาณ และมีปัญญา สามารถแก้ไขสถานการณ์ วนลูบไป ๆ มีความรอบคอบ ไม่เกียจคร้าน…ชีวิตดีแน่นอน ต่อกาลไม่นาน 

#64-1u15

ฟัง “จุลลกเศรษฐีชาดกว่าด้วยคนฉลาดตั้งตนได้”

Timeline
[01:38] เห็นทางธรรม | แก้ปัญหาเพื่อนบ้านโดยธรรม
[12:53] ปรับตัวแปรฯ | สัมมาอาชีวะของผู้ครองเรือน
[14:31] จักร 4 ประการ
[20:59] ตัวอย่างลูกเขยของเศรษฐีจุลกะ (จุลลกเศรษฐีชาดก)
[38:56] ผูกมิตร ด้วยสังคหวัตถุ 4
[53:13] ตั้งตนไว้ชอบ ทำดีไว้ก่อน
[55:32] เป็นทางมาแห่งบุญ