ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์ สามารถรู้เห็นได้เฉพาะตน เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้ว ทำให้เกิดความดีขึ้น รู้สึกได้ถึงความพอ รู้สึกได้ถึงความอิ่ม และรู้สึกได้ถึงความเต็ม จึงถือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ยิ่งที่ยอดเยี่ยม สูงสุด ไม่มีอีก ไม่มีเหลือ และไม่มีอะไรเกินไปจากนี้ 


Timeline
[00:11] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ
[04:36] ความรู้ยิ่งอันยอดเยี่ยมซึ่งหาที่เปรียบมิได้
[11:25] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 1 – 4
[25:15] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 5 – 8
[45:22] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 9 – 12
[50:35] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 13 – 16