ในทุกศาสตร์ทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ควรจะต้องมีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ถ้าตรงไหนไม่มีธรรมะ อยู่ไม่เป็นสุขแน่ ธรรมะที่มีทุกที่ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกคนจะมองกันด้วยสายตาแห่งความรักใคร่กันเป็นอยู่ 

ไม่ว่าจะเครียดหรือซังกะตาย อย่างไรที่จะรักษาสมดุลให้ดี ก้าวหน้าในการงาน จริยธรรมในการเมืองการปกครอง แม้แต่สงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ ยิ่งช่วงใกล้วันสงกรานต์ อย่างไรที่จะไม่เป็นคนหัวร้อน แต่ปลอดภัยด้วยศีลด้วยสติ อีกทั้งทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วน ที่ไม่ใช่แค่ว่าจะทำในวันปีใหม่ไทย วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ แต่ให้ตระหนักว่าข้อปฏิบัติอะไรในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราควรทำทุกวัน

#64-1u14