โรคซึมเศร้า และโรคเครียด เป็นอาการทางจิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ โดยที่มีสาเหตุหลักมาจากนิวรณ์ห้าเป็นเงื่อนไขนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เราสามารถเอาชนะโรคเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญพละ 5 และอิทธิบาทสี่


Timeline
[00:23] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ
[05:00] ซึมเศร้าจิตเฉา เพราะพ่ายนิวรณ์ 5
[06:36] ตัวการสำคัญของโรคซึมเศร้า และโรคเครียด
[24:22] กระบวนการทำงานของนิวรณ์ 5
[47:57] วิธีเอาชนะนิวรณ์ 5