“ยักษ์ตนหนึ่ง ทั้งกายปกคลุมไปด้วยขนหนาและเหนียว ขนอันแข็งและเหนียวของมันนั้นเป็นดังเกราะป้องกันตน เพราะไม่มีอาวุธชนิดใดสามารถทะลุทะลวง ทิ่มแทง ทำร้าย เจ้ายักษ์กินคนตนนี้ได้”

ปัญญา คือ อาวุธอันประเสริฐ บุคคลผู้มีปัญญาถึงแม้ตกอยู่ในห้วงแห่งภัย ยังหยั่งเห็นหนทางแห่งการพ้นภัย บุรุษผู้ไร้ปัญญาถึงจะมียศสูงก็หาประเสริฐไม่


อ่าน “ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยราคาข้าวสาร” อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อปัณณกวรรค

อ่าน “ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม”


Timeline
[04:53] ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม
[40:35] ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยการตีราคาข้าวสาร
[53:08] สรุปใน 3 ประเด็น