อริยมรรค มีองค์ 8 ย่อลงมา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นมรดกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้ 

บุคคลใดดำเนินตามทางแห่ง “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ”  ปฏิบัติให้มาก ทำให้เจริญ ย่อมดับกองทุกข์ได้สนิท 

เข้าใจหนทางแห่งการดำเนิน และการปฏิบัติ เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง ได้ในใต้ร่มโพธิบทตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย ของเรื่อง อริยสัจ ทั้ง 4 ตอน


Timeline
[00:57] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอนุสสติฯ
[06:02] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
[14:26] สุดยอดองค์ธรรมความรู้
[27:24] หากนำไปปฏิบัติ ย่อมใช้ได้ผลจริง
[42:10] นิมิต เครื่องหมาย เมื่อมาถูกทางแล้ว
[48:23] มรรค ต้องภาวนา ต้องทำให้เจริญ
[55:02] ต้องเข้าใจหน้าที่ของอริยสัจสี่ให้ถูกต้อง