อัมพัฏฐสูตรตอนที่ 1 เมื่อโปกขสารติพราหมณ์ส่งอัมพัฏฐะไปพิสูจน์ลักษณะของพระพุทธเจ้า อัมพัฏฐะผู้ไม่มีความเคารพในพุทธองค์มีความหลงตัวยกเรื่องวรรณะเรื่องโครตว่าเหนือกว่า พระพุทธเจ้าทรงปราบด้วยการชี้ให้เห็นถึงที่มาของศากยโครตและหายนโคตรว่าใครเหนือกว่า อัมพัฏฐะยอมจำนนเพราะ ความกลัว และเพื่อให้อัมพัฏฐะคลายความถือดีที่ยังมีอยู่ จึงทรงตรัสถามเรื่องกษัตริย์และพราหมณ์ว่าใครสูงกว่ากัน สอนเรื่องความรู้ความประพฤติที่สำคัญกว่าชาติสกุล คือ การมีวิชชาและจรณะ การประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย ในตอนนี้จบลงที่จุลศีล และมัชฌิมศีล  

“กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจกันด้วยโคตร แต่ท่านผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์”


อ่าน “อัมพัฏฐสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค


Timeline
[02:46] อัมพัฏฐสูตร ว่าด้วยชายหนุ่มชื่ออัมพัฏฐะ
[05:41] โปกขรสาติพราหมณ์ส่งอัมพัฏฐะไปพิสูจน์พระพุทธเจ้า
[11:46] อัมพัฏฐะผู้เหย่อหยิ่งไม่เคารพพระพุทธเจ้า
[18:12] ทรงปราบด้วยความเป็นของศากยโครต และหายนโครต
[23:32] การปรากฏขึ้นของยักษ์วชิรปรานี
[27:18] ทรงช่วยอัมพัฏฐะมานพ
[32:09] 4 คำถาม 4 คำตอบที่ทำให้รู้ว่าวรรณะไหนยิ่งใหญ่กว่ากัน
[37:17] คาถาสุนังกุมารพรหม
[38:50] การมีวิชชาและจรณะ
[40:47] ประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย
[43:48] จุลศีล
[48:21] มัชฌิมศีล