ชายหรือหญิงที่ต้องการจะพบกันในชาติต่อ ๆ ไป คุณธรรม 4 อย่าง ที่พึงกระทำให้เสมอ ๆ กัน คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ส่วนคนที่จะอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะในครอบครัวหรือบริษัท คุณธรรม 2 อย่างที่จะต้องเสมอกันคือ ศีลและทิฏฐิ  ถ้าทิฏฐิไม่เสมอกันแล้ว มีความเห็นไปคนละแบบ ก็ไปกันไม่ได้ จะอยู่ด้วยกันแบบติด ๆ ขัด ๆ ดังนั้นจึงควรรักษาศีลและทิฏฐิให้ดี เมตตาก่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง กาย วาจา ใจ ตรงนี้จึงสำคัญ 

ลำพังแค่การเปลี่ยนชื่อหรือใช้ของพวกผ้ายันต์ วัตถุมงคลฯ อย่างเดียว แล้วไม่มีปิยวาจา ยังด่าคน ยังมีความต้องการมาก ทำตัวเด่นดัง มีความเห็นผิดแล้วไม่ได้สร้างเหตุอย่างอื่น รับรองให้ได้ว่า สิ่งของเหล่านั้นหรือการเปลี่ยนชื่อ มันจะไม่เวิร์ค มันจะไม่ได้ผล 

ทำไมถึงมาหาพระในเวลาที่มีความทุกข์  ก็เพื่อต้องการเครื่องมือที่จะตัดละความรักใคร่พอใจ เครื่องมือในที่นี้คือมีดคม ๆ คือปัญญา ที่ทำให้เห็นตามความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยง แล้วตัดกิเลสตัณหาความยึดถือนั้นออกไปได้  

ฉวยโอกาสในความทุกข์นี้ให้เป็นประโยชน์ พิจารณาจนกระทั่งว่า โอ๊ย! มันไม่ไหวแล้ว ให้วางเลย อย่างเช่น คนที่ถือของหนักมาก  ๆ  เอ๊ะ! ทำไมมันหนัก ก็เลยไปหาของเบามาถืออีก แล้วมันจะหายหนักได้อย่างไร  คุณจะหายหนักได้ ก็ต้องปล่อยของหนักนั้นไปเลย 

เกี่ยวกับเรื่องของบุญ เกิดได้จาก 3 ส่วน คือ ทาน ศีล และภาวนา ซึ่งบุญที่จะให้เห็นผลเดี๋ยวนี้เลยคือ บุญที่เกิดจากการภาวนา เช่น คุณนั่งสมาธิ จิตสงบลง วางวาบลงไป เราเห็นได้เดี๋ยวนี้เลยในชาตินี้ตอนนี้ คุณสบายใจ ตัด ละ วางได้ เดี๋ยวนี้ บุญเกิดขึ้นทันที บุญจึงเป็นชื่อของความสุข 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S01E17 , S01E16 , S03E11 , #พ้นจากกรรม , #วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา , #สังคหวัตถุสี่ ,                          


Timeline
[01:42] ประเด็นทำตัวให้มีเสน่ห์
[02:53] หลักธรรม | ผู้ที่น่าเคารพ น่ารัก
[07:27] สังคหวัตถุ 4 | การสงเคราะห์คนอื่นให้เขามีความรักใคร่ชอบพอกัน
[08:44] การเจริญเมตตา
[12:45] ลักษณะของคนที่ควรคบ
[22:30] ประเด็นการเป็นคู่กันในชาตินี้
[28:10] ปรึกษาเรื่องความรักกับพระ | แนะนำให้แต่งงานไม่ได้ มีความทุกข์ต้องการดับทุกข์
[33:37] มีดคือปัญญา
[38:35] ภริยา 7 อย่าง
[40:24] ผลของความทุกข์ 2 อย่าง
[44:39] วิธีการตัดใจ | มีดต้องคม พิจารณาให้ถูกจุด ใช้ทุกขาปฏิปทา
[49:25] วิธีการดูแลความรัก | มีเมตตา ศีล/ทิฏฐิ ต้องเสมอกัน
[52:11] ประเด็นทำบุญให้เห็นผล | บุญมี 3 ส่วน ทาน ศีล ภาวนา
[53:01] กรรมหนักฝ่ายบวก | การภาวนา
[55:06] การทำโดยลึกซึ้งแยบคาย