ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระภัททกาปิลานีเถรี พระภัททากัจจานาเถรี พระกีสาโคตมีเถรี และพระสิงคาลมาตาเถรี (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 244-246) 

ประวัติความเป็นมาและบุพกรรมในชาติก่อน การบรรลุธรรม และความเป็นเอตทัคคะ พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติ)พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงอภิญญาพระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองพระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท: ทิศทั้งหก 


Timeline
[05:08] อดีตภรรยาของพระมหากัสสปเถระ
[12:50] ภัททกาปิลานีแก้กรรมที่ทำให้มีกลิ่นตัวเหม็น
[20:10] การออกบวชของคู่สามีภรรยา
[22:00] เหตุปัจจัยของการระลึกชาติได้
[23:23] อธิบายความเกี่ยวกับอภิญญาใหญ่
[25:39] การถวายดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้าทีปังกร
[30:00] เมื่อพระนางพิมพาพบพระพุทธเจ้า
[33:30] การปรินิพพานของพระภัททากัจจนาเถรี
[36:00] อรรถกถาเกี่ยวกับพระกีสาโคตมี
[40:15] การออกบวชของพระกีสาโคตมี
[46:25] อรรถกถาเกี่ยวกับสิงคาลมาตาเถรี
[51:40] การบรรลุธรรมของพระสิงคาลมาตาเถรี