“คลังพระสูตร” เสนอเรื่องราวของพระเถระ 2 รูป โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของพระพักกุลเถระใน “พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร” เป็นพระเถระที่บวชมาตลอด 80 ปีโดยที่ท่านไม่เคยเกิดกามสัญญาใดๆ เลย …ครั้งหนึ่ง พระพักกุลเถระ พักอาศัยยู่ที่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์  มีอเจลกัสสปะได้ถามพระเถระว่า “ตลอด 80 ปี ที่บวชมาท่านเสพเมถุนธรรมกี่ครั้ง”  พระเถระจึงตอบแก่อเจลกัสสปะปริพาชกโดยละเอียด 

เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องราวของพระนันทกะใน “นันทโกวาทสูตร”  …กล่าวถึงเหตุการณ์ ณ  พระวิหารเชตวันที่พระนันทกะได้ให้โอวาทแก่ภิกษุณีถึงความไม่เที่ยงของอายตนภายใน 6 ภายนอก 6 เหล่านั้นล้วนไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  ได้เปรียบเทียบว่าเนื้อข้างในนั้นเป็นอายตนะภายใน ส่วนหนังข้างนอกเป็นอายตนะภายนอก 6 เนื้อล่ำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะ มีดแล่โคเป็นปัญญาซึ่งใช้เถือแล่คว้านกิเลสในระหว่างสัญโญชน์เครื่องผูก …และ โพชฌงค์ 7 จะทำให้เราแยกอายตนะภายนอก – ภายใน และเครื่องผูกออกจากกันได้ และไม่เกิดการกลับกำเริบได้ 

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ขุดเพชรในพระไตรปิฏก Ep.31  , คลังพระสูตร Ep.5


อ่าน “พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร (๑๒๔)” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน “นันทโกวาทสูตร (๑๔๖)” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์


Timeline
[05:51] ว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ – พักกุลัตเถรัจฉริยพภูตสูตร
[16:43] ว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ – นันทโกวาทสูตร
[50:12] อธิบายเนื้อหาในพระสูตรทั้งหมด