ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ และ พระปิลินทวัจฉเถระ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 213, 215)ประวัติความเป็นมาและบุพกรรมในชาติก่อน, การบรรลุธรรม ความเป็นเอตทัคคะ และต้นบัญญัติสิกขาบท 

พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส 

“เพราะมีความเลื่อมใส จึงปฏิบัติธุดงควัตรในทุก ๆ ข้อ…การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในความเคร่งนี้ต้องดูว่าเคร่งเพื่ออะไร ถ้าเคร่งเพื่อจะได้รับการยกย่องหรือเพื่อลาภสักการะ นี้ไม่ใช่… แต่ถ้าเคร่งเพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างแท้จริง อันนี้ดีแน่นอน” 

พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักชอบใจของเหล่าเทวดา 

”…ปรารภเมื่ออดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีสหายเป็นจำนวนมาก ได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมร่วมกันมา เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในชาติปัจจุบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เหล่าเทวดาทั้งหลายผู้เป็นอดีตสหายก็พากันลงมาอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมให้ฟัง จนทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่ของเทวดาทั้งหลายเหล่านั้น


Timeline
[09:40] พระอุปเสนเป็นต้นบัญญัติว่า ภิกษุจะต้องมีพรรษาเกิน 10 พรรษา จึงจะให้คนอื่นบวชได้
[13:20] ด้วยความเลื่อมใสจึงทำธุดงควัตรทุกอย่าง
[16:55] ในการปฏิบัติอย่างเคร่ง…
[22:30] เหล่าภิกษุไม่ควรบัญญัติสิ่งใด ๆ ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้
[27:00] พระปิลินทวัจฉเถระ…
[31:40] วิชชาจูฬคันธาระของปิลินทวัจฉะเสื่อม
[38:00] ท่านปิลินทวัจฉะใช้เงื้อมผาเป็นที่หลีกเร้น
[44:30] ท่านเป็นต้นบัญญัติของเภสัช 5
[49:10] ท่านมีอาพาธหลายอย่าง