ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก พระกังขาเรวตะเถระ พระโสณโกฬิวิสเถระ และพระโสณกุฏิกัณณเถระ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 204-206)ประวัติความเป็นมาและบุพกรรมในชาติก่อน การบรรลุธรรม และความเป็นเอตทัคคะ 

Time Index[04:44] พระกังขาเรวตะ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ[15:57] พระโสณโกฬิวิสะ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร[37:18] พระโสณกุฏิกัณณะ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ


Timeline
[04:44] พระกังขาเรวตะ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
[15:57] พระโสณโกฬิวิสะ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
[37:18] พระโสณกุฏิกัณณะ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ