อุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจ ด้วยอำนาจของกิเลส ให้เป็นไปตามอำนาจของตัณหาหรือความพึงพอใจของตน ซึ่งอุปาทานจะก้าวล่วงหรือมีในขันธ์ห้าเท่านั้น สามารถละได้โดยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด 


Timeline
[04:32] ว่าด้วยเรื่องอุปาทานสี่
[17:52] สาระของระบบ ซึ่งต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ให้เป็นไปตามหลักของศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้น
[20:52] แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
[25:41] การยึดถือว่าสิ่งต่างๆ เป็นของเรา จัดเป็นอัตตวาทุปาทาน
[26:15] อัตตาสี่ ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ มีความเป็นสภาวะ เป็นของของเรา เราเป็นสิ่งนั้น และสิ่งนั้นมีในเรา
[34:11] หากมีอุปาทานในขณะที่ให้หรือบริจาค ควรวางจิตอย่างไร
[38:49] เมื่อพระเวสสันดรยกกัณหาและชาลีให้กับชูชก เกี่ยวข้องกับอุปาทานอย่างไร
[41:43] สมมติหรืออุปาทาน ในมุมของชูชก
[42:57] การรับสิ่งใดก็ตามจากการให้ เราไม่ควรมีอุปาทานว่าสิ่งที่ได้รับเป็นของเราใช่หรือไม่
[45:29] การเล่นกีฬามวย ถือว่าเป็นการทำร้ายกันหรือเบียดเบียนกัน ในบางครั้งก็มีการพนันบนความเจ็บปวดของนักกีฬาด้วย ตามหลักศาสนาเรามีแนวคิดเพื่อลดเบียดเบียน หรือมองในทางผลดีได้อย่างไร
[49:25] ข้ออ้างของคนอยากเสพกาม
[51:12] ลิขสิทธิ์การดูหนังจากเว็ปไซต์ที่เขานำมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยตนเองหรือสนับสนุนให้คนอื่นละเมิดลิขสิทธิ์ ถือเป็นการผิดศีลข้อห้ามลักขโมยใช่หรือไม่
[56:02] อุบาสิกาผู้ออกจากเรือน ถือศีลห้า แต่ยังทำงานเพื่อเลี้ยงชีพได้หรือไม่ เนื่องจากไม่ปรารถนาเป็นภาระของญาติพี่น้อง