ปัญหาพ่อ (แม่) ผัวกับลูกสะใภ้ ควรจัดการอย่างไรถึงแม้จะรู้ว่าการพูดตรงไปตรงมา ไม่โกหกทำให้เรื่องราวบานปลายได้ แต่ก็ไม่อยากโกหก จึงควรจะนำธรรมะอะไรมาใช้ให้ใจสงบและสามารถแก้ไขกับปัญหาข้างหน้าได้ถ้าไปรู้เห็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่สมเหตุสมผล เราจะวางจิตตามมรรคแปดอย่างไรควรแบ่งปันข้อมูลข่าวสารการเมืองภายในครอบครัวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน 

เราสามารถดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีได้ โดยท่านจะทรงตรัสเฉพาะเรื่องที่จริงและมีประโยชน์ เป็นที่น่าพอใจ และถูกตามกาลเทศะ ดังนั้นผู้ถามควรตั้งจิตให้มีความปรารถนาดีต่อกัน มีสติคิดให้รอบคอบ ต้องพูดในลักษณะที่เป็นธรรมเป็นวินัย การพูดจริงและยอมรับในเรื่องที่ปรารภเกี่ยวกับเรื่องของกาม เปิดเผยความชั่วของตนออกมา จะกลายเป็นผลดีมากกว่า 

การสำรวมระวังอินทรีย์ตลอดเวลาและทุกสถานที่ เพื่อไม่ให้จิตใจตามไปกับผัสสะที่เกิดขึ้นเมื่อมีอายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายใน หรือที่เรียกว่า “อินทรียสังวร” ซึ่งทำให้เกิดกำลังขึ้นได้โดยอาศัยสติสัมปชัญญะ ตั้งระลึกไว้ในความดีได้ ให้มีสติเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นได้

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง ฟัง “ธรรมาธิปไตย” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ฟัง “การดูแลบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่ง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ฟัง “การประดิษฐานแก่บิดามารดา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ฟัง “ตามธรรมและทำตาม เพื่อทิศอันไม่เป็นภัย” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฟัง “สากัจฉาธรรม – การตอบแทนบุญคุณบิดามารดา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ฟัง “ต้องปรับสมดุลของอินทรีย์ทั้งห้า” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ชม “ความเสมอกันของอินทรีย์ ๕” เผยแพร่ทาง YouTube Channel เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฟัง “สากัจฉาธรรม – อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฟัง “สากัจฉาธรรม-สังคมออนไลน์กับการสำรวมอินทรีย์” ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558