อตฺตสมฺมาปณิธิ จ หมายถึง ตั้งตนไว้ชอบ ในที่นี้คือ การตั้งจิตเพื่อรักษากายและจิตใจให้อยู่ในทางที่เป็นกุศลธรรมในปัจจุบันซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่ปลอดภัยไว้ให้แล้ว คือ อริยมรรคมีองค์8 ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา การตั้งจิตไว้ถูกไม่ว่าจะเจอผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่ นั่นจึงเป็นมงคล ท่านยังทรงตรัสให้เรานึกถึงศีล นึกถึงโสตาปัตติยังคะ4 ให้มีปีติสุข อันเกิดจากศรัทธาที่หยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหว ซึ่งจะช่วยให้ชนะอุปสรรคได้เช่นกัน

ทั้งนี้หากตั้งจิตไว้ชอบแล้วก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายทั้งชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน

อ่านมงคลสูตร ข้อที่ 6 การตั้งตนไว้ชอบ https://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html#6


Timeline
[00:46] ปฏิบัติภาวนา เจริญเมตตาพรหมวิหาร4
[09:56] การตั้งตนไว้ชอบ
[11:20] อตฺตสมฺมาปณิธิ จ
[11:40] อธิบายตั้งตนไว้ชอบ
[29:40] ธนัญชานีพราหมณี
[32:06] ปูชา จ ปูชนียานํ
[53:17] พระโสไรยยะ
[56:21] วิธีเอาชนะ อุปสรรคพระโสไรยยะ