ประวัติ ‘หลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส’ โดยสังเขป


หลวงพ่อ ดร. สะอาด เป็นเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดป่าดอนหายโศก และ เป็นครูบาอาจารย์ผู้มีทักษะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา, โดยท่านได้รับความเมตตาอบรมด้านปริยัติและปฏิบัติจากสมเด็จพระญาณวชิโรดม ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ) และ และด้านข้อวัตรการภาวนาจากพระราชนิโรชรังสี ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )

การบรรพชา อุปสมบท

ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร ตั้งแต่อายุ 15 ปี พ.ศ. 2505 ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมีพระครูพิศิษฏ์สิกขการ เป็นพระอุปัชฌาย์ และด้วยความใส่ใจใคร่รู้ จึงได้ย้ายมาศึกษาภาคปริยัติ ณ วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. 2511 ณ วัดสุปัฏนาราม โดยมี พระเทพกวี ( นัด เสนโก ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระศาสนดิลก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

กระทั่งปี พ.ศ. 2514 ได้ย้ายมาอยู่จำพรรษา ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานครฯ โดยมีสมเด็จพระญาณวชิโรดม ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ) เป็นผู้ให้การอุปการะ

การปฏิบัติจิตตภาวนา

ในช่วงที่ศึกษาด้านปริยัติ ก็มีความสนใจในวิปัสสนาธุระจากปฏิปทาของหลวงพ่อวิริยังค์ ทำให้ได้ฝึกปฏิบัติภาวนาเรื่อยมา จนทราบถึงความข้องอยู่ในพุทธภูมิ จึงตัดสินใจละความปรารถนานั้น และออกปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยมี พระราชนิโรธรังสี ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำฝึกสอนข้อวัตรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามที่ครูบาอาจารย์พร่ำสอน ทำให้ในปี พ.ศ. 2526 ได้ถึงความมั่นใจในพระศาสนา และจนกระทั่งในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เวลา 09:09 น. ได้ถึงที่สุดของการปฏิบัติ

การสร้างวัดป่าดอนหายโศก และ เทศนาธรรม

หลังจากที่ได้ออกปฏิบัติมาอยู่กับหลวงปู่เทสก์แล้วนั้น พ.ศ. 2523 ได้มีโอกาสธุดงค์มายังตำบลดอนหายโศกและได้รับถวายที่ดินจากกำนันตำบล ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นวัดป่าดอนหายโศก เมื่อท่านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้ว ก็ได้ช่วยเหลือในการพัฒนาท้องที่ตำบลดอนหายโศก และ กิจการคณะสงฆ์ โดยได้เป็นเจ้าคณะตำบลระหว่างปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2532

จุดประสงค์ของการก่อตั้งวัดป่าดอนหายโศกนั้น เพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม จึงมีการสอนและฝึกการปฏิบัติให้แก่พระภิกษุ สามเณร และ ประชาชนทั่วไป จนกระทั่ววัดฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี (ธ) แห่งที่ 5

นอกจากนี้ท่านยังได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมเทศนานอกสถานที่อยู่เป็นประจำ ทำให้ในเวลาต่อมา ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้อาราธนานิมนต์ หลวงพ่อ ดร. สะอาด ให้เป็นองค์ผู้จัดรายการประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ชาติภูมิ

นามเดิม สะอาด แสงจันทร์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2490 แรมเจ็ดค่ำเดือนสิบสอง ณ บ้านดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นบุตรของ นายพิม และ นางคำกอง แสงจันทร์

หลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส เจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก อาพาธด้วยโรคหัวใจ ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และ โรงพยาบาลศรีนคิรนทร์ จนกระทั่งวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:33 น. ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 74 ปี 8 เดือน 26 วัน, พรรษา 54

  • พ.ศ. 2511 – 2513 วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  • พ.ศ. 2514 – 2516 วิทยาลัยสงฆ์กำแพงแสน วัดหนองกร่าง จ.นครปฐม ( สาขาวัดธรรมมงคล )
  • พ.ศ. 2517 – 2521 วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานครฯ
  • พ.ศ. 2522 – 2523 วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
  • พ.ศ. 2524 – 2565 วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

สมณศักดิ์

  • พ.ศ. 2543 พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ “พระครูสิทธิปภากร” จร.ชท.
  • พ.ศ. 2549 พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่ “พระครูสิทธิปภากร” จร.ชอ.