“เราอยู่ในโลกใบนี้เหมือนเราโหลดแอปมา เราต้องยอมรับเงื่อนไขของแอปที่เราโหลด เหมือนงูกับลิ้นงูที่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้”

Q: การบวชผู้ที่มีจิตใจไม่ใช่เพศชายได้หรือไม่ 

A: ในหลักธรรมมีบัณเฑาะก์อยู่ ซึ่ง 2 อย่างใน 5 อย่างนั้นสามารถบวชได้ ด้วยเงื่อนไขของสรีระและอวัยวะที่ไม่เป็นอุปสรรค และเพราะธรรมะสามารถเปลี่ยนจิตใจของคน ดังนั้นการบรรลุธรรมจึงอยู่เหนือเพศสภาพ ชาย/ หญิง / หรือบัณเฑาะก์ ก็สามารถบรรลุธรรมได้ 

Q: พระอุปัชฌาย์ไม่ผิดและกรมการศาสนาไม่ทราบหรือ

A: พระอุปัชฌาย์ต้องพิจารณาและกรมการศาสนาต้องประชุมกัน 

Q: การถอดเครื่องหายใจให้พ่อแม่ บาปหรือไม่ 

A: การทำปาณาติบาต บาปแน่นอนขึ้นกับเจตนาที่มี 3 ระดับเหมือนการกรีดมีดลงบนวัตถุ 3 อย่าง บนน้ำ บนทราย บนหิน ส่วนจะตัดสินใจอย่างไร ให้ทำตามคำแนะนำของแพทย์และเจตนาของพ่อแม่ 

Q: พระอภิธรรมกับพระไตรปิฎกต่างกันอย่างไร 

A: พระไตรปิฎกมี 3 ส่วน คือ พระอภิธรรม พระสูตร และพระวินัย ดังนั้น พระอภิธรรมจึงอยู่ในส่วนของพระไตรปิฎก

Q: บทสวดมนต์ปรายนสูตร

A: การสวดมนต์ทุกอย่างควรจะเข้าใจบทสวดด้วย เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ และเกิดปัญญาได้   

Q: สนทนาให้กำลังใจ | ฟังธรรมแล้วทำให้จิตใจชุ่มเย็น

A: การได้ฟังธรรมแล้ว นำไปปรับใช้ดำเนินชีวิตไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง ชีวิตจะมีช่องทาง มีทางสว่าง มีทางไป  

Q: การเกิดจะเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปหรือไม่

A: การเกิดมีอยู่ตลอดเวลา สามารถเกิดในภพมนุษย์ เทวดา พรหม สัตว์เดรัจฉานและอื่นๆ ซึ่งการที่เราเห็นข้อนี้ได้ จะทำให้เราปล่อยวางได้

Q: ยถาให้ผี สัพพีให้คน

A: การทำบุญแล้วอุทิศให้ คือ เราให้หมดทุกคนไม่เว้น ไม่ว่าเขาจะเป็นผีหรือเทวดา ให้ได้อย่างไม่มีประมาณ 

Q: กรวดน้ำ บทสั้นหรือบทยาวอย่างไหนบุญจะส่งถึงผู้ล่วงลับ

A: ‘จิต’ สำคัญที่สุด ที่สำคัญเราต้องตั้งจิตเอาไว้ คือ มโนกรรมหรือกรรมทางใจ ส่วนน้ำ/ บทสวด มีหรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ ‘บุญ’ ขึ้นอยู่กับเจตนา การทำความดีอยู่ที่ความดี ถ้าเราทำดี คือดีแล้ว 

Q: การที่รู้สึกขนลุกเวลาไปบางสถานที่

A: ความรู้สึกนั้นเป็นปีติ เพราะอิ่มเอิบใจสบายใจในการทำความดี และเมื่อเราวางเฉย ‘อุเบกขา’ ได้ เราก็จะสูงขึ้นไป ละเอียดขึ้นได้ “การไหว้หรือการบูชา บุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคล แต่ต้องบูชาด้วยความดีด้วยคุณธรรรม เช่น ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา” 

Q: แม่ที่ให้กำเนิดแต่ไม่ได้เลี้ยงดู กับแม่ที่ไม่ได้ให้กำเนิดแต่เลี้ยงดู ท่านใดมีอุปการะคุณมากกว่า

A: ท่านมีบุญคุณกับเรามากทั้งสองท่าน มีความสำคัญเท่ากัน แล้วเราต้องทำดีตอบทั้งด้วยสิ่งของหรือไม่ใช่สิ่งของ และการกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำตอบ  

Q: ถูกเบียดเบียนจากเด็กที่ซ่องสุมเสพยา

A: ต้องแก้ไขที่จิตใจของเราก่อน รักษาจิตของเราให้มีเมตตา อุเบกขา แนะนำเขาในทางที่ดี แต่ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ ก็ต้องใช้กฎหมายหรือพึงผู้ที่มี โดยให้ตั้งเจตนาให้เขาเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคมได้