“อาสวะทั้งหลายของบุคคลใด สิ้นแล้ว, บุคคลใดไม่ถูกตัณหา ทิฎฐิ นิสัย ในอาหารแอบอิงแล้ว, และสุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ เป็นโคจรของบุคคลใด, ร่องรอยของบุคคลนั้น ๆ รู้ได้ยาก เหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศฉะนั้น.”… ธรรมบทแปลเรื่อง พระอนุรุทธเถระ  

“บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระ เพียงเพราะมีผมหงอกบนศีรษะ ผู้แก่ง่อมตามวัยนั้น เราเรียกว่า ‘คนแก่เปล่า’ ส่วนผู้ใดมีสัจจะ อหิงสา ธรรมะ สัญญมะ และทมะ, ผู้นั้นแลคายมลทินได้ ผู้มีปัญญา, เรากล่าวว่า ‘เถระ’ “… ธรรมบทแปลเรื่อง พระลกุณฏกภัททิยเถระ 

“…เพราะอย่างนี้แล เราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งวงศ์ของพระอริยะ อ้างเอากัสสปบุตรของเรา เป็นต้น. ชื่อว่าความข้องในปัจจัยก็ดี ตระกูลก็ดี วิหารก็ดี บริเวณก็ดี ย่อมไม่มีแก่บุตรของเรา. บุตรของเราไม่ข้องในอะไร ๆ เลย เหมือนพระยาหงส์ ร่อนลงในเปือกตม เที่ยวไปในเปือกตมนั้นแล้ว ก็บินไป ฉะนั้น”… ธรรมบทแปลเรื่อง พระมหากัสสปะเถระ 

เพื่อเป็นความรู้ประกอบการศึกษาในช่วงขุดเพชรจากพระไตรปิฎกที่กำลังไล่เรียงเนื้อหากันไปตามละข้อ ๆ  ในอังคุตตรนิกาย หมวดเอตทัคควรรค ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเหล่าพระภิกษุเถระ 41 รูป ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเป็นเอตทัคคะ ให้เป็นผู้เลิศในด้าน ๆ ต่าง จึงได้ยกเรื่องราวที่มาในนิทานธรรม เป็นประวัติความเป็นมา บุพกรรมในอดีต การตั้งความปรารถนา การบรรลุธรรม และการแสดงธรรม เป็นต้น มาเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้การศึกษาข้อมูลมีแง่มุมที่กว้างขวางมากขึ้นไป ในที่นี้จึงได้นำเรื่องราวของพระอนุรุทธะ (ผู้เลิศในด้านมีทิพยจักษุ), พระลกุณฏกภัททิยะ (ผู้เลิศในด้านเสียงอันไพเราะ) และพระมหากัสสปะ (ผู้เลิศในการสมาทานธุดงควัตร) จากที่เคยได้นำเสนอเนื้อหามาแล้ว  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists:ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก Ep.11 ,  Ep.12 , Ep.13