โลกทุกวันนี้อยู่ยาก?  ดี-ไม่ดี สบาย-ลำบาก มั่งมี-ยากจน สุขหรือทุกข์ คำพวกนี้ไม่ใช่จะบอกได้ว่า ‘อยู่ง่ายหรืออยู่ยาก’ และไม่ใช่เรื่องที่จะไปตามความพอใจหรือไม่พอใจ แต่ถ้า ‘ทำเป็น อยู่เป็นแล้ว จะอยู่ได้ง่ายเลย’

เรื่องของสุขเวทนาหรือทุกข์เวทนา เราควบคุมไม่ได้หรอก เพราะมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมัน แต่มองให้ถูก ด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิ เลือกที่จะควบคุมคุณธรรมในจิตใจของเรา หมายถึงเลือกที่จะมีสติ รักษาคุณธรรม มีความหวัง ความตั้งใจ ศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ยากขนาดไหน มันอยู่ง่ายทันที