“แล้วทำไมคนเราถึงจะมาหลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนได้ เพราะฉะนั้น นี่คือหัวข้อของสัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ ความดำริในทางที่จะให้จิตใจของเรา มันมีกิเลสลดลง ก็นี่แหละที่ว่า ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่ศีลธรรม ไม่รู้จักความดี ไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้า บางทีเราก็ทำชั่วโดยที่เราไม่รู้ตัว”

เหตุแห่งโยนิโสมนสิการ จะช่วยกรรมของประเทศให้ดีได้อย่างไร? จึงเอพิโสดนี้ ได้มาสนทนาปรับแก้สมการในประเด็นปัญหาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอบคำถามจากท่านผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ การทำบุญหวังรวย การนิมนต์พระ และ ปัญหาความขัดแข้ง ความไม่ลงรอยกันทางความคิดของกลุ่มคนในชาติ

#63-1u46