ในสัปดาห์นี้เรามาฟังชาดกอันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโทษของการครองเรือนกัน

“…อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละมลทินนั้นเสีย จงเป็นผู้อยู่อย่างไม่มีมลทินเถิด…”