“คนไม่ใช่ควาย” ถ้าเป็นควาย มันทำผิดเวลาไหน ต้องบอกแก้เวลานั้น แต่มนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้น ถ้าทำไม่ดีแล้วเราจี้ใส่ เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว เวลานั้นก็อย่าบอก เพราะถ้าบอกแล้วให้เกิดอกุศลธรรม ต้องหาช่องที่มีความเหมาะสมที่จะพูดคุย จะไม่ได้ด้วยสั่ง จี้ ด่า พูดเหน็บแนมกระแหนะกระแหนสาปแช่ง มีคำพูดที่เป็นอกุศลธรรม จะให้เขาเลิก ไหนกุศลธรรม ไหนตัวอย่าง ไม่มี! 

“ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป” ด้วยการทำบาปเสียก่อน ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็น ไม่มีทาง! ต้องรู้จักหาช่อง หาให้เจอ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความแยบคาย ใช้เวลาที่เหมาะสม ด้วยความละเอียดรอบคอบนุ่มนวล จิตใจต้องงดงาม ต้องมีกรุณาในการที่จะแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม

#1943-1u0202