เวลาที่เจอภาวะอันใดอันหนึ่งที่ไม่น่าพอใจ ไม่ต่างอะไรจากภาวะโควิด ไม่ต่างอะไรกับความเกิด ความเจ็บ ความแก่ และความตาย เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมด ในที่นี้ได้หยิบยกไว้ทั้งเรื่องชีวิตคู่ที่ไปกันไม่ได้ ลูกที่ไม่เลี้ยงมารดาบิดา การแตกความสามัคคี จนถึงภัยธรรมชาติฯ

เพราะขันธ์ห้าหรือโลกของเรานี้ มันคือวิกฤตอยู่แล้ว มีอะไรบ้างที่เที่ยง ความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงตรงนี้ เราจะรักษาจิตให้เราคลายความยึดถือ ภาวะเหล่านี้จะไม่มาเป็นเรื่องทุกข์ใจ ไม่มาเป็นวิกฤตในใจ เราจะมีความผาสุกอยู่ได้ แม้ในเวลาที่จะตาย เวลาที่เจ็บ เวลาเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ก็ยังมีความผาสุกอยู่ในใจได้

#64-1u34