“ตัวเลขอาจจะมีผลหรือไม่มีผล ขึ้นกับว่าศรัทธาของคุณอยู่ที่ตรงไหน”

Q: ปฏิบัติธรรมที่บ้านสมควรหรือไม่
A: อยู่ที่ไหนสงบให้เอาที่นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นวัด ปฏิบัติมาให้อยู่ในกายนี้ให้อยู่ในใจนี้ ให้กายใจเป็นสัปปายะสถานต่อการภาวนาเป็นการฝึกที่ดี ไม่ต้องง้อสถานที่ เป็นดังนี้แล้วเมื่อสถานการณ์ใดผ่านมาใจเราจะยังผาสุกอยู่ได้

Q: ฟังธรรมแล้วอยากจะขอบคุณทีมงาน
A: เป็นเพราะธรรมะเก็บไว้ไม่ได้ ต้องเปิดออก ต้องเผยพลังออกมา ดั่งเช่นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ปรารภคนที่ต่อเมื่อได้ยินจึงจะเดินมาตามทางนี้ได้

Q: ทำบุญพันนึงได้บุญมากกว่าทำร้อย?
A: การทำบุญที่ให้อานิสงส์มากขึ้นอยู่กับ 3 ผู้ให้ และ 3 ผู้รับ ผู้ให้ให้ด้วยศรัทธา ก่อนให้จิตน้อมไป ระหว่างให้จิตเลื่อมใส หลังให้จิตปลื้มใจ ผู้รับไม่มีราคะ โทสะ โมหะ หรือมีแต่เบาบาง หรือกำลังปฏิบัติเพื่อลดราคะ โทสะ โมหะ ตัวเลขอาจมีหรือไม่มีผล ขึ้นกับว่าศรัทธาของคุณอยู่ที่ตรงไหน ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนดศรัทธาหรือเปล่า

Q: “อตฺตานํ อุปมํ กเร” หมายความว่าอย่างไร
A: เป็นพุทธพจน์ที่ปรารภเด็กที่กำลังตีงู พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น โดยยกอุปมา ถ้าเราไม่ชอบที่คนอื่นทำกับเรา ก็อย่าทำกับบุคคลอื่น หรือเราชอบที่เขาทำแบบนี้กับเรา ก็ให้ทำเช่นนี้กับคนอื่น โดยเอาตัวเองเป็นใหญ่แบบอัตตาธิปไตย คือ ตนติเตียนตนได้หรือไม่ หรือโลกาธิปไตยผู้รู้หรือโลกติเตียนได้หรือไม่ เหมือนการรักษาตัวเองที่ชื่อว่ารักษาผู้อื่น จะมีได้ก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ 

Q: ความหมาย “ไม่มีทรัพย์ใดเทียบเท่าศิลปะ”
A: ศิลปะในที่นี้ หมายถึง อาชีพ คือ การสอนให้จับปลาย่อมดีกว่าให้ปลา ยั่งยืนกว่า